Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter
Istotą fuzji jest połączenia majątkowe i organizacyjne spółek, które w konsekwencji przyniesie efekt synergii – tj. wartość, pozycja rynkowa spółki powstałej w wyniku połączenia będzie większa niż wynikałoby to z prostego zsumowania wartości spółek, które zostaną połączone. Z reguły właśnie celem połączenia powinien być efekt synergii, a efekty (rynkowe, finansowe, organizacyjne itp.) uzyskane w jego konsekwencji winny być łatwiejsze do uzyskania (lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia) bez przeprowadzenia fuzji. Pod względem technicznym sposobem połącznia spółek kapitałowych są: • Przejęcie, które polega na przeniesieniu majątku jednej spółki - spółka przejmowana - na drugą spółkę - spółka przejmująca- za zamian za udziały/akcje (w spółce przejmującej). Wówczas Spółka przejmowana traci osobowość prawną i jest wykreślana z rejestru. • zawiązanie nowej spółki, które polega utworzenie nowej spółki kapitałowej, na którą przenosi się majątek łączących się spółek za udziały/akcje nowej spółki. Po takim połączeniu spółki istniejące uprzednio tracą osobowość i są wykreślane z rejestru. Łączenie spółek to wielowymiarowy proces, który powinien być poprzedzony analizami opłacalności i wykonalności, poprzez fazę prawną, a skończywszy na wdrożeniu i zmianach organizacyjnych. O ile kwestie związane z analizami, wdrażaniem zmian są kwestiami, które wszyscy uczestnicy mogą kształtować dowolnie, to już same kwestie prawne są dość szczegółowo określone (przepisy 498 – 516 k.s.h.). W całym procesie fuzji lub na poszczególnych jej etapach chętnie Państwu pomożemy.