Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Zgodnie z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym obecnie obowiązkowe jest przygotowanie dla każdego projektu, który ma być realizowany w tej formule, oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia. Analiza ta ma za zadanie zweryfikować, czy taka formuła realizacji jest najbardziej efektywna (w porównaniu do wariantu realizacji m.in. wykorzystania środków własnych podmiotu publicznego). Najważniejsze w tej analizie jest oszacowanie ryzyk podmiotów, którego podstawą są wyliczenia parametrów finansowych inwestycji i jej efektów.

Podmiot publiczny może (ale jest to tylko fakultatywne), wystapić o opinię co do samego projektu do Ministra właściwego dla spraw rozwoju regionalnego. Wniosek taki musi zawierać oczywiście pełną dokumentację planowanego przedsięwzięcia PPP, zawierającego m.in. analizę przedrealizacyjną (ocena efektywnosci realizacji).