Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter
Zgodnie z nowym dokumentem (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa) KE zamierza zmodernizować zasady dotyczące pomocy państwa. Poszczególne etapy tej reformy jeszcze trwają (choć harmonogram przewidywał wdrożenie ostatnich aktów prawnych na połowę 2014r), a w jej wyniku możemy się spodziewać szeregu zmian, z których najistotniejsze będą: rewizja rozporządzenia o pomocy de minimis, rewizja i rozszerzenie zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), ustalenie i zdefiniowanie wspólnych zasad stosowanych przy ocenie zgodności wszystkich środków pomocy z rynkiem wewnętrznym. Zmiany nie obejmą jednak podstawowych regulacji dotyczących niedozwolonej pomocy publicznej określonej w TFUE (w tym wskazanie, iż nie mamy do czynienia z pomocą publiczną gdy projekt otrzyma pozytywne rekomendacje w wyniku przeprowadzenia testu prywatnego inwestora lub testu prywatnego wierzyciela).